Reklamačný poriadok

Reklamačný poriadok

 1. Reklamačný poriadok popisuje zásady a princípy uplatňované pri reklamácii dodávaného tovaru. Tiež informuje spotrebiteľov o podmienkach, spôsobe a možnostiach reklamácie chybného alebo inak poškodeného tovaru. Vychádzame zo zákona č. 40/1964 Zb. Občianskeho zákonníka (ďalej len "Občiansky zákonník") a zákona č. 250/2007 Zb. o ochrane spotrebiteľa v znení neskorších predpisov.Po prijatí tovaru je potrebné skontrolovať zásielku. Poškodená zásielka bude dopravcom vrátená a vám bude zaslaná nová zásielka. Je potrebné s dopravcom spísať protokol o škode. Sťažnosti sa spracúvajú do 30 dní.
 2. Pokiaľ sa v priebehu záručnej doby prejaví na výrobku závada spôsobená chybnou konštrukciou, spracovaním alebo materiálom, bude pri splnení nasledujúcich podmienok vadný výrobok (alebo jeho súčiastka či diely) bezplatne opravený alebo vymenený za nový. Reklamovaný výrobok alebo reklamovaná časť musí byť kompletne. Záruka poskytovaná predávajúcim sa nevzťahuje na poškodenie spôsobené ohňom, vodou, statickou elektrinou alebo inou živelnou udalosťou, nesprávnym používaním výrobku, opotrebením, mechanickým poškodením alebo neodborným nastavením, modifikáciou, opravou alebo nesprávnym spôsobom použitia nezlúčiteľným s návodom na použitie, technickými normami či bezpečnostnými predpismi platnými v Slovenskej republike. Záruka sa tiež nevzťahuje na poškodenie výrobku skladovaním mimo rozsah teplôt od -20°C až 45°C.
 3. Dodávateľ sa zaväzuje vykonať vybavenie reklamácie (záručnej opravy) do 30-tich kalendárnych dní od dňa prevzatia písomného uplatnenia reklamácie vrátane reklamovaného tovaru.

Reklamácia musí obsahovať:

 • názov reklamovaného tovaru
 • konkrétny popis závady
 • reklamovaný výrobok alebo reklamovaná časť
 • kópiu dokladu o kúpe (faktúru)
 • záručný list (u príslušenstva je záručným listom doklad o kúpe - stačí kópia)
 • adresu kam zaslať vybavenú reklamáciu a kontakt na Vás (telefón, email na Vás)
 • dátum
 • spôsob vybavenia reklamácie

Pokiaľ reklamácia nebude obsahovať tieto náležitosti je reklamačné oddelenie oprávnené reklamáciu zamietnuť. Upozorňujeme zákazníkov, že tovar k nám nie je možné zasielať dobierkou. Odporúčame zákazníkom zasielať tovar v poistenej zásielke doporučene na našu adresu. VB Distribution s.r.o, Fatranská 32, 03861 Vrútky telefonický kontakt: e-mail: info@bunny.sk

Späť bude opravený výrobok dopravený na naše náklady. 

4.Predávajúci rozhodne o reklamácii ihneď, v odôvodnených prípadoch, najmä ak sa vyžaduje zložité technické zhodnotenie stavu výrobku, najneskôr do 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie. Vybavenie reklamácie však nesmie trvať dlhšie ako 30 dní. O výsledku reklamácie bude spotrebiteľ informovaný bezprostredne po ukončení reklamačného konania e-mailom alebo telefonicky.

Reklamačný formulár