Všeobecné obchodné podmienky

Všeobecné obchodné podmienky


A. Základné ustanovenia


1.     Tieto všeobecné obchodné podmienky upravujú práva a povinnosti zmluvných strán vyplývajúce z kúpnej zmluvy uzatvorenej medzi predávajúcim, ktorým je obchodná spoločnosť VB Distribution s. r. o., so sídlom Fatranská 2070/32, Vrútky, PSČ: 038 61, Slovenská republika, IČO: 55 329 683 (ďalej len "predávajúci") a kupujúcim, ktorej predmetom je kúpa a predaj tovaru na internetovej stránke elektronického obchodu predávajúceho. Ďalšie kontaktné údaje predávajúceho:
- zápis v obchodnom registri Okresného súdu Žilina: odd. Sro, vložka č. 81685/L
- e-mail: info@bunny.sk
- tel.: 0911 369 448
- DIČ: 2121948070

2.     Zmluvné strany sa dohodli, že kupujúci odoslaním objednávky predávajúcemu súhlasí s tým, že tieto všeobecné obchodné podmienky (ďalej len "VOP") sa budú vzťahovať na všetky kúpne zmluvy, uzavreté na akejkoľvek internetovej stránke elektronického obchodu, ktorú prevádzkuje predávajúci, na základe ktorej predávajúci dodá tovar uvedený na predmetnej internetovej stránke kupujúcemu (ďalej len "kúpna zmluva") a na všetky vzťahy medzi predávajúcim a kupujúcim, vzniknuté v súvislosti s týmto elektronickým obchodom.


3.     VOP sú neoddeliteľnou súčasťou kúpnej zmluvy. V prípade, že predávajúci a kupujúci uzatvoria písomnú kúpnu zmluvu, v ktorej si dohodnú podmienky odchylne od VOP, ustanovenia kúpnej zmluvy budú mať prednosť pred VOP.


4.     Zoznam tovaru na akejkoľvek internetovej stránke elektronického obchodu, ktorú prevádzkuje predávajúci, je katalógom bežne dodávaného tovaru a predávajúci nezaručuje okamžitú dostupnosť tovaru v akomkoľvek množstve. Kupujúci je konečným spotrebiteľom tovaru predávaného predávajúcim podľa týchto VOP.


5.     Orgánmi dohľadu nad tovarom predávaným na webovej stránke sú:
5.1   Regionálny úrad verejného zdravotníctva SR - [https://www.ruvzza.sk/](https://www.ruvzza.sk/)
5.2   Slovenská obchodná inšpekcia - [https://www.soi.sk/](https://www.soi.sk/)


6.     Prevádzkovateľom platobnej brány je spoločnosť Comgate - [https://www.comgate.sk/zmluvne-dokumenty#zmluvne-dokumenty](https://www.comgate.sk/zmluvne-dokumenty#zmluvne-dokumenty)


B. Cena tovaru


1.     Ceny na www.bunny.sk sú uvádzané vrátane DPH. Cena za dodanie tovaru je hradená spotrebiteľom a nezapočítava sa do ceny tovaru. Cena tovaru je uvádzaná za jeden kus. Predávajúci si vyhradzuje právo na aktualizáciu cien.


C. Objednanie tovaru


1.     Spotrebiteľ realizuje objednávku prostredníctvom internetovej stránky www.bunny.sk. Potvrdenie objednávky sa uskutoční predávajúcim na emailovú adresu, ktorú uvedie spotrebiteľ. Na uvedenú emailovú adresu budú zaslané aj ďalšie informácie ohľadom objednávky ako aj elektronická faktúra.


2.     Storno objednávky je možné v prípade, ak objednávky nebola spracovaná a pripravená na odoslanie. Spotrebiteľ je povinný oznámiť storno objednávky na emailovú adresu: info@bunny.sk


3.     Zaplatená kúpna cena za tovar, alebo zálohová platba bude spotrebiteľovi vrátená najneskôr do 14 dní prevodom na kartu.


4.     V prípade stornovania objednávky musí spotrebiteľ uviesť nasledujúce údaje: meno a priezvisko objednávateľa, číslo objednávky, objednaný tovar. Predávajúci má právo stornovať objednávku, ak nie je schopný dodať tovar v dohodnutej lehote a spotrebiteľ nemá záujem o náhradné plnenie. O stornovaní bude spotrebiteľ oboznámený e-mailom alebo telefonicky a zaplatená kúpna cena alebo zálohová platba bude vrátená spotrebiteľovi do 14 dní.


D. Platba za Tovar


1.     Spôsob platby za objednaný tovar je prostredníctvom platobnej brány alebo prevodom peňazí na účet. Pri prevode na bankový účet je potrebné zaslať finančné prostriedky na číslo bankového účtu predávajúceho a v ako variabilný symbol uviesť číslo objednávky.

IBAN: SK95 1100 0000 0029 4514 6841

VS: číslo objednávky

2.     V prípade zakúpenia tovaru, ktorý je na objednávku sa vzťahuje povinnosť zaplatiť 50% z ceny tovaru vopred ako preddavok.


E. Dodanie tovaru


1.     Kupujúci vyhlasuje, že sa s týmito VOP oboznámil, že sú pre neho zrozumiteľné a zaväzuje Kupujúci potvrdzuje, že si predmet kúpy vybral dobrovoľne v súlade s ponukou predávajúceho na jeho internetovej stránke.


2.     Predávajúci sa zaväzuje dodať predmet kúpy kupujúcemu podľa VOP, platobných podmienok a podľa prepravných podmienok v súlade s dodržaním stanoveného expedičného času daného produktu od zaplatenia objednávky, ak nie je dohodnuté inak. Náklady na prepravu hradí kupujúci spolu s tovarom vopred pred dodávkou, ak nie je dohodnuté inak. Prepravu predmetu kúpy zabezpečí predávajúci prostredníctvom zmluvného prepravcu alebo vlastnou prepravou. Dodacia lehota zo strany predávajúceho je splnená, ak bol predmet kúpy v danej lehote odovzdaný na prepravu. Tovar sa dodáva na území Slovenskej republiky. Tovar expedujeme do 24 hod., dodacia lehota je obvykle 1-30 dní v závislosti od dostupnosti tovaru. Dodacia lehota sa môže v individuálnych prípadoch líšiť. Zákazník súhlasí, že doba dodania tovaru sa môže meniť v závislosti od dostupnosti tovaru.


3.     Záväzné akceptovanie objednávky obsahuje údaje o názve a špecifikácii tovaru, ktorého predaj je predmetom kúpnej zmluvy, ďalej údaje o cene tovaru a/alebo iných služieb, názov a údaje o mieste, kde má byť tovar dodaný, a údaje o cene a podmienkach prepravy tovaru do dohodnutého miesta doručenia tovaru pre kupujúceho, prípadne iné údaje.


4.     V prípade, že zákazník neobdrží objednaný tovar, je povinný informovať predávajúceho e-mailom na adrese: info@bunny.sk


F. Práva a povinnosti predávajúceho


1.     Predávajúci je povinný:
a) Na základe objednávky potvrdenej predávajúcim dodať kupujúcemu tovar v dohodnutom množstve, kvalite, termíne a zabaliť ho alebo vybaviť na prepravu spôsobom potrebným na jeho uchovanie a ochranu.
b) Zabezpečiť, aby dodaný tovar spĺňal platné právne predpisy SR.
c) Odovzdať kupujúcemu najneskôr spolu s tovarom v písomnej alebo elektronickej podobe všetky doklady potrebné na prevzatie a užívanie tovaru.


2.     Predávajúci má právo na riadne a včasné zaplatenie kúpnej ceny od kupujúceho za dodaný tovar.


3.     Predávajúci sa zaväzuje:
a) Dodať druh a množstvo tovaru, tak ako bolo uvedené v čase objednávky, v dohodnutej cene.
b) Zabaliť tovar a odoslať ho v dohodnutej lehote.
c) Vystaviť a priložiť faktúru ako daňový doklad, zaslanú elektronicky.


4.     Predávajúci nenesie zodpovednosť:
a) Za omeškanie dodávky tovaru zavinené dopravcom.
b) Za poškodenie zásielky tovaru zavinené dopravcom.


5.     Predávajúci nemá právo a povinnosť uzatvoriť kúpnu zmluvu na tovar s kupujúcim, ktorý v čase uzatvárania zmluvy nedosiahol vek 18 rokov. Nákup erotických pomôcok je zo zákona povolený iba osobám starším ako 18 rokov.


G. Práva a povinnosti kupujúceho


1.     Kupujúci je povinný:
a) Prevziať zakúpený alebo objednaný tovar.
b) Zaplatiť predávajúcemu dohodnutú kúpnu cenu v dohodnutej lehote splatnosti vrátane nákladov na prepravu tovaru.
c) Potvrdiť v dodacom liste prevzatie tovaru svojím podpisom alebo podpisom ním poverenej osoby.


2.     K upujúci má právo na dodanie tovaru v množstve, kvalite, termíne a mieste dohodnutom zmluvnými stranami v záväznom akceptovaní objednávky.


H. Nadobudnutie vlastníckeho práva k tovaru a prechod nebezpečenstva škody na tovare


1.     Kupujúci nadobúda vlastnícke právo k tovaru až úplným zaplatením celej kúpnej ceny za tovar.


2.     Nebezpečenstvo škody na tovare prechádza na kupujúceho v čase, keď prevezme tovar od predávajúceho, alebo ak tovar neprevezme včas, tak v čase, keď mu predávajúci umožní nakladať s týmto tovarom.


I. Zodpovednosť za vady, záruka, reklamácie


1.     Predávajúci zodpovedá za vady tovaru podľa ustanovení Občianskeho zákonníka.


2.     Kupujúci je povinný vykonať prehliadku tovaru pri prevzatí tovaru. Kupujúci je povinný vady predávajúcemu oznámiť bez zbytočného odkladu po ich zistení. Kupujúci má právo uplatniť nároky zo zodpovednosti za vady len v prípade, že ich oznámi predávajúcemu najneskôr do 24 hodín od prevzatia tovaru.


3.     Predávajúci nie je zodpovedný za prípadné škody spôsobené dopravcom. Ak sa však preukáže, že dodaný tovar bol expedovaný ako vadný (znehodnotený, poškodený), kupujúci má právo na jeho bezplatnú výmenu za tovar rovnakej hodnoty.


4.     Reklamácie je možné uplatniť:
a) telefonicky (v pracovných dňoch od 8:00 do 15:00 na tel. čísle 0911 369448

b) e-mailom: info@bunny.sk
c) písomne na adrese predávajúceho uvedenej v bode A. ods. 1. VOP.


5.     Záruka:
Na každý predávaný tovar sa vzťahuje zákonná záručná doba, pokiaľ nie je pri tomto tovare uvedené inak.


J. Osobné údaje a ich ochrana


1.     Zmluvné strany sa dohodli, že kupujúci, v prípade, že je fyzickou osobou, je povinný oznámiť predávajúcemu svoje meno a priezvisko, adresu trvalého bydliska vrátane PSČ, číslo telefónu a e-mailovú adresu.


2.     Zmluvné strany sa dohodli, že kupujúci, v prípade, že je právnickou osobou, je povinný oznámiť predávajúcemu svoje obchodné meno, adresu sídla vrátane PSČ, IČO, číslo telefónu a e-mailovú adresu.


3.     Kupujúci vyhlasuje, že súhlasí v zmysle § 13 ods. 1 písm. a) zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov, aby predávajúci spracoval a uchovával jeho osobné údaje, najmä tie, ktoré sú uvedené vyššie a/alebo ktoré sú potrebné pri činnosti predávajúceho a spracovával ich vo všetkých svojich informačných systémoch. Kupujúci odoslaním objednávky dáva súhlas na spracovanie osobných údajov. Predávajúci sa zaväzuje, že bude s osobnými údajmi kupujúceho zaobchádzať a nakladať v súlade s platnými právnymi predpismi SR. Osobné údaje uchovávame v internom zašifrovanom dokumente. Kupujúci udeľuje predávajúcemu tento súhlas na dobu neurčitú. Súhlas so spracovaním osobných údajov môže kupujúci odvolať kedykoľvek písomnou formou.


4.     Nariadenie GDPR č. 2016/679 Informácie, ktoré sa majú poskytovať pri získavaní osobných údajov od dotknutej osoby


4.1   V prípadoch, keď sa od dotknutej osoby získavajú osobné údaje, ktoré sa jej týkajú, poskytne prevádzkovateľ pri získavaní osobných údajov dotknutej osobe všetky tieto informácie:
a) totožnosť a kontaktné údaje prevádzkovateľa a v príslušných prípadoch zástupcu prevádzkovateľa;
b) kontaktné údaje prípadnej zodpovednej osoby;
c) účely spracúvania, na ktoré sú osobné údaje určené, ako aj právny základ spracúvania;
d) ak sa spracúvanie zakladá na článku 6 ods. 1 písm. f), oprávnené záujmy, ktoré sleduje prevádzkovateľ alebo tretia strana;
e) príjemcovia alebo kategórie príjemcov osobných údajov, ak existujú;
f) v relevantnom prípade informácia o tom, že prevádzkovateľ zamýšľa preniesť osobné údaje do tretej krajiny alebo medzinárodnej organizácie a informácia o existencii alebo neexistencii rozhodnutia Komisie o primeranosti alebo, v prípade prenosov uvedených v článku 46 alebo 47 či v článku 49 ods. 1 druhom pododseku odkaz na primerané alebo vhodné záruky a prostriedky na získanie ich kópie, alebo kde boli poskytnuté.


4.2   Okrem informácií, ktoré sa uvádzajú v odseku 1, prevádzkovateľ poskytne dotknutej osobe pri získavaní osobných údajov tieto ďalšie informácie, ktoré sú potrebné na zabezpečenie spravodlivého a transparentného spracúvania:
a) doba uchovávania osobných údajov alebo, ak to nie je možné, kritériá na jej určenie;
b) existencia práva požadovať od prevádzkovateľa prístup k osobným údajom týkajúcim sa dotknutej osoby a práva na ich opravu alebo vymazanie alebo obmedzenie spracúvania, alebo práva namietať proti spracúvaniu, ako aj práva na prenosnosť údajov;
c) ak je spracúvanie založené na článku 6 ods. 1 písm. a) alebo na článku 9 ods. 2 písm. a), existencia práva kedykoľvek svoj súhlas odvolať bez toho, aby to malo vplyv na zákonnosť spracúvania založeného na súhlase udelenom pred jeho odvolaním;
d) právo podať sťažnosť dozornému orgánu;
e) informácia o tom, či je poskytovanie osobných údajov zákonnou alebo zmluvnou požiadavkou, alebo požiadavkou, ktorá je potrebná na uzavretie zmluvy, či je dotknutá osoba povinná poskytnúť osobné údaje, ako aj možné následky neposkytnutia takýchto údajov;
f) existencia automatizovaného rozhodovania vrátane profilovania uvedeného v článku 22 ods. 1 a 4 a aspoň v týchto prípadoch zmysluplné informácie o použitom postupe, ako aj význame a predpokladaných dôsledkoch takéhoto spracúvania pre dotknutú osobu.


4.3   Ak má prevádzkovateľ v úmysle ďalej spracúvať osobné údaje na iný účel ako ten, na ktorý boli získané, poskytne dotknutej osobe pred takýmto ďalším spracúvaním informácie o tomto inom účele a ďalšie relevantné informácie uvedené v odseku 2.


4.4   Odseky 1, 2 a 3 sa neuplatňujú v rozsahu, v akom dotknutá osoba už má dané informácie.
Link na príslušné nariadenie: https://eur-lex.europa.eu/homepage.html?locale=sk


5.     Kupujúci odoslaním objednávky vyjadruje svoj súhlas s tým, aby mu predávajúci zasielal správy o činnosti, ponukách a akciách predávajúceho bez predchádzajúcej žiadosti kupujúceho na zaslanie takýchto správ.


6.     Kupujúci súhlasí s ukladaním tzv. Cookies na jeho počítač. Súbory cookies používame na optimalizáciu využívania webových stránok a na marketingové účely. Používame ich tiež na získanie anonymných, súhrnných štatistických údajov, ktoré pomôžu analyzovať, akým spôsobom užívateľ používa webové stránky. Nevyhnutné súbory cookie - súbory cookie sú nevyhnutné pre fungovanie webu.


K. Vady tovaru


1.     Predávajúci zodpovedá za vady, ktoré má tovar pri prevzatí spotrebiteľom. Ak ide o vadu, ktorú možno odstrániť, spotrebiteľ má právo, aby bola bezplatne, včas a riadne odstránená a predávajúci je povinný vadu bez zbytočného odkladu odstrániť.


2.     Ak ide o vadu, ktorú nemožno odstrániť a ktorá bráni tomu, aby sa tovar mohol riadne užívať ako tovar bez vady, má spotrebiteľ právo na výmenu tovaru alebo má právo od zmluvy odstúpiť. Ak ide i o iné neodstrániteľné vady, ktoré nebránia riadnemu užívaniu tovaru, má spotrebiteľ právo na primeranú zľavu z ceny tovaru, ktorú určuje predávajúci.


L. Záruka


1.     Z áručná doba na všetok tovar je 24 mesiacov, pokiaľ nie je uvedené inak, a záručná doba začína plynúť odo dňa prevzatia tovaru spotrebiteľom. Záruka sa nevzťahuje na tovar opotrebovaný bežným používaním a poškodený neodborným zaobchádzaním.


M. Reklamácie


1.     Reklamačný poriadok popisuje zásady a princípy uplatňované pri reklamácii dodávaného tovaru. Tiež informuje spotrebiteľov o podmienkach, spôsobe a možnostiach reklamácie chybného alebo inak poškodeného tovaru. Vychádzame zo zákona č. 40/1964 Zb. Občianskeho zákonníka (ďalej len "Občiansky zákonník") a zákona č. 250/2007 Zb. o ochrane spotrebiteľa v znení neskorších predpisov. Po prijatí tovaru je potrebné skontrolovať zásielku. Poškodená zásielka bude dopravcom vrátená, a vám bude zaslaná nová zásielka. Je potrebné s dopravcom spísať protokol o škode. Sťažnosti sa spracúvajú do 30 dní.


2.     Pokiaľ sa v priebehu záručnej doby prejaví na výrobku závada spôsobená chybnou konštrukciou, spracovaním alebo materiálom, bude pri splnení nasledujúcich podmienok vadný výrobok (alebo jeho súčiastka či diely) bezplatne opravený alebo vymenený za nový. Reklamovaný výrobok alebo reklamovaná časť musí byť kompletná. Záruka poskytovaná predávajúcim sa nevzťahuje na poškodenie spôsobené ohňom, vodou, statickou elektrinou alebo inou živelnou udalosťou, nesprávnym používaním výrobku, opotrebením, mechanickým poškodením alebo neodborným nastavením, modifikáciou, opravou alebo nesprávnym spôsobom použitia nezlúčiteľným s návodom na použitie, technickými normami či bezpečnostnými predpismi platnými v Slovenskej republike. Záruka sa tiež nevzťahuje na poškodenie výrobku skladovaním mimo rozsah teplôt od -20 °C až 45 °C.


3.     Dodávateľ sa zaväzuje vykonať vybavenie reklamácie (záručnej opravy) do 30-tich kalendárnych dní od dňa prevzatia písomného uplatnenia reklamácie vrátane reklamovaného tovaru. Reklamácia musí obsahovať: názov reklamovaného tovaru, konkrétny popis závady, reklamovaný výrobok alebo reklamovanú časť, kópiu dokladu o kúpe (faktúru), záručný list (u príslušenstva je záručným listom doklad o kúpe - stačí kópia), adresu, kam zaslať vybavenú reklamáciu, a kontakt na Vás (telefón, email). Pokiaľ reklamácia nebude obsahovať tieto náležitosti, je reklamačné oddelenie oprávnené reklamáciu zamietnuť. Upozorňujeme zákazníkov, že tovar k nám nie je možné zasielať dobierkou. Odporúčame zákazníkom zasielať tovar v poistenej zásielke doporučene na našu adresu. VB Distribution s.r.o, Fatranská 32, 03861 Vrútky, telefonický kontakt: e-mail: info@bunny.sk. Späť bude opravený výrobok dopravený na naše náklady.


4.     Predávajúci rozhodne o reklamácii ihneď, v odôvodnených prípadoch, najmä ak sa vyžaduje zložité technické zhodnotenie stavu výrobku, najneskôr do 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie. Vybavenie reklamácie však nesmie trvať dlhšie ako 30 dní. O výsledku reklamácie bude spotrebiteľ informovaný bezprostredne po ukončení reklamačného konania e-mailom alebo telefonicky.


5.     Reklamácie si spotrebiteľ uplatňuje u predávajúceho, u ktorého bol tovar kúpený. Pri uplatnení reklamácie spotrebiteľ doručí reklamovaný tovar podľa možnosti v originálnom balení vrátane kópie faktúry predávajúcemu a to na poštovú adresu.


6.     Spotrebiteľovi bude zaslaný opravený tovar, v prípade uznania reklamácie v plnej miere nový výrobok alebo mu bude vrátené už prijaté plnenie naspäť na platobnú kartu, v prípade úhrady tovaru prevodom, naspäť na číslo účtu. Predávajúci si vyhradzuje právo rozhodnúť o spôsobe náhrady.


N. Odstúpenie od kúpnej zmluvy


1.     Predávajúci má právo odstúpiť od kúpnej zmluvy v prípade, ak výrobca, dovozca alebo dodávateľ tovaru dohodnutého v kúpnej zmluve prerušil výrobu alebo vykonal také závažné zmeny, ktoré znemožnili realizáciu splnenia povinností predávajúceho vyplývajúcich z kúpnej zmluvy, alebo z dôvodu vyššej moci. Predávajúci je povinný túto skutočnosť okamžite informovať kupujúceho a vrátiť mu už zaplatenú zálohu za tovar dohodnutý v kúpnej zmluve.


2.     Predávajúci má právo odstúpiť od kúpnej zmluvy aj v prípadoch, ak:
a) kupujúci pre účely kúpy tovaru predloží neplatné, prípadne akýmkoľvek spôsobom sfalšované doklady,
b) kupujúci neprevezme z dôvodov spočívajúcich na jeho strane predmet kúpy v riadne avizovanom termíne.


3.     Kupujúci je oprávnený bez uvedenia dôvodu odstúpiť od zmluvy do 14 pracovných dní odo dňa prevzatia tovaru podľa § 7 zák. č. 102/2014 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho. Odstúpenie od zmluvy musí byť vyjadrené písomne a doručené predávajúcemu, napríklad elektronicky prostredníctvom e-mailu na adrese info@bunny.sk. Kupujúci môže tiež použiť vzorový formulár na odstúpenie od zmluvy. Predávajúci je povinný bezodkladne potvrdiť odstúpenie od zmluvy e-mailom. Odstúpenie od zmluvy musí obsahovať identifikáciu kupujúceho, číslo a dátum objednávky, a presnú špecifikáciu tovaru. Tovar nesmie byť použitý a musí byť zabalený v originálnom obale bez poškodenia. Kupujúci berie na vedomie, že podľa smernice Európskeho parlamentu a Rady 2011/83/EU zo dňa 25. októbra 2011 o právach spotrebiteľov sú erotické pomôcky a bielizeň považované za tzv. tovar zvláštneho (intímneho) charakteru, a ich vrátenie a výmena nie je z hygienických dôvodov možná.
Spotrebiteľovi bude vrátené už prijaté plnenie naspäť na platobnú kartu alebo na číslo účtu v prípade úhrady tovaru prevodom. S odstúpením od zmluvy je kupujúci povinný doručiť predávajúcemu tovar vrátane príslušenstva, dokumentácie, dokladu o zaplatení a pod. v originálnom obale formou poistenej zásielky. Odstúpením sa zmluva zrušuje od začiatku.


4.     Existujú podmienky, kedy kupujúci nemôže odstúpiť od zmluvy:
V súlade so Zákonom č. 102/2014 Z.z., § 7 Odstúpenie od zmluvy, spotrebiteľ nemôže odstúpiť od zmluvy, ktorej predmetom je predaj tovaru uzavretého v ochrannom obale, ktorý nie je vhodné vrátiť z dôvodu ochrany zdravia alebo z hygienických dôvodov, a ktorého ochranný obal bol po dodaní porušený.

O. Mimosúdne riešenie sporov

1. Spotrebiteľ má právo obrátiť sa na predávajúceho so žiadosťou o nápravu, ak nie je spokojný so spôsobom, ktorým predávajúci vybavil jeho reklamáciu alebo ak sa domnieva, že predávajúci porušil jeho práva. Spotrebiteľ má právo podať návrh na začatie alternatívneho (mimosúdneho) riešenia sporu u subjektu alternatívneho riešenia sporov, ak predávajúci na žiadosť podľa predchádzajúcej vety odpovedal zamietavo alebo na ňu neodpovedal do 30 dní odo dňa jej odoslania. Týmto nie je dotknutá možnosť spotrebiteľa obrátiť sa na súd.

2. K mimosúdnemu riešeniu spotrebiteľských sporou z kúpnej zmluvy je príslušná Slovenská obchodná inšpekcia, so sídlom: Bajkalská 21/A, 827 99 Bratislava 27, IČO: 17 331 927, ktorú je možné za uvedeným účelom kontaktovať na adrese Slovenská obchodná inšpekcia, ústredný inšpektorát, Odbor pre medzinárodné vzťahy a alternatívne riešenie spotrebiteľských sporov, Bajkalská 21/A, p.p. 29, 827 99 Bratislava 27, alebo elektronicky na ars@soi.sk alebo adr.@soi.sk. Internetová adresa: https://www.soi.sk/. Platformu pre riešenie sporov on-line nachádzajúcu sa na internetovej adrese http://ec.europa.eu/consumers/odr je možné využiť pri riešení sporov medzi predávajúcim a kupujúcim z kúpnej zmluvy.

3. Európske spotrebiteľské centrum v SR, Ministerstvo hospodárstva SR, so sídlom Mlynské nivy 44/A, 827 15 Bratislava 212, Slovenská republika, internetová adresa: https://esc-sr.sk je kontaktným miestom podľa Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EU) č. 524/2013 z 21. mája 2013 o riešení spotrebiteľských sporov on-line a o zmene nariadenia (ES) č. 2006/2004 a smernice 2009/22/ES (nariadenie o riešení spotrebiteľských sporov on-line).

4. Predávajúci je oprávnený k predaji tovaru na základe živnostenského oprávnenia. Živnostenskú kontrolu vykonáva v rámci svojej pôsobnosti príslušný Okresný úrad, odbor živnostenského podnikania. Slovenská obchodná inšpekcia vykonáva vo vymedzenom rozsahu okrem iného dozor nad dodržiavaním zákona č. 250/2007 Z.z. o ochrane spotrebiteľa v znení neskorších predpisov.


P. Záverečné ustanovenia


1.     Predávajúci si vyhradzuje právo na zmenu týchto VOP. Povinnosť písomného oznámenia zmien v týchto všeobecných obchodných podmienkach je splnená umiestnením na internetovej stránke elektronického obchodu predávajúceho.


2.     Kupujúci súhlasí, že vystavená faktúra za nákup tovaru bude zaslaná kupujúcemu v elektronickej podobe.


3.     Ak je kúpna zmluva uzatvorená v písomnej forme, akákoľvek zmena tejto zmluvy musí mať písomnú formu.


4.     Predávajúci nezodpovedá za škodu, ktorá je spôsobená v dôsledku prevzatia tovaru od dopravcu osobou mladšou ako 18 rokov, ak údaje kupujúceho uvedené v objednávke nasvedčujú tomu, že kupujúcim je dospelá osoba.


5.     Na vzťahy neupravené týmito všeobecnými obchodnými podmienkami sa vzťahujú príslušné ustanovenia Občianskeho zákonníka, zákona č. 22/2004 Z.z. o elektronickom obchode, zákona č. 102/2014 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho, zákona č. 250/2007 Z.z. o ochrane spotrebiteľa, ako aj ďalších príslušných právnych predpisov.


6.     Tieto všeobecné obchodné podmienky nadobúdajú platnosť a účinnosť dňom 2.5.2023.